Klachtenregeling

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling van Onderwijsgroep EduMare.

Klachten

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.
Een klager bepaalt zelf of hij/zij de klacht bij het bevoegd gezag of bij de klachtencommissie indient. Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de klager naar de vertrouwenspersoon of naar de klachtencommissie.

De school heeft ten minste één contactpersoon die de klager verwijst naar de vertrouwenspersoon. Deze contactpersoon maakt deel uit van de schoolorganisatie. Deze contactpersoon heeft naast de taak tot verwijzen ook hulpverlenende, preventieve en begeleidende taken.

Het bevoegd gezag heeft de beschikking over een vertrouwenspersoon die fungeert als aanspreekpunt bij klachten. De contactpersonen en het bevoegd gezag kunnen verwijzen naar deze vertrouwenspersoon. Indien de klager dit wenst, begeleidt de vertrouwenspersoon hem/haar bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is het bevoegd gezag wettelijk verplicht tot overleg met de vertrouwensinspecteur en heeft een aangifteplicht in het geval genoemd overleg leidt tot een redelijk vermoeden van een strafbaar feit.

Landelijke klachtencommissie

De Stichting Onderwijsgeschillen beslaat het gehele onderwijsveld, ongeacht de signatuur of de sector waartoe de school behoort. Het werkterrein van de nieuwe organisatie strekt zich uit van het primair tot en met het wetenschappelijk onderwijs. Meer informatie staat op www.onderwijsgeschillen.nl.

Externe vertrouwenspersoon

Als u van mening bent dat uw klacht onvoldoende serieus wordt genomen, kunt u altijd contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van Onderwijsgroep EduMare. De taak van de externe vertrouwenspersoon is na te gaan of de klacht opgelost kan worden door bemiddeling of dat er aanleiding is tot het indienen van een klacht.
Desgewenst begeleidt de externe vertrouwenspersoon u bij de verdere procedure.
Marjon ten Heggeler is de externe vertrouwenspersonen van Onderwijsgroep EduMare. Zij is bereikbaar op T: 010-4071599 of E: evp@cedgroep.nl

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs

Alleen in geval van seksueel misbruik via T: 0900 – 111 3111
Bevoegd gezag: Onderwijsgroep EduMare

Bezoekadres: Gemeenlandsedijk Noord 26a
3216 AG Abbenbroek
Tel: 0181 – 39 10 44