Regeling schorsen en verwijderen

Als een leerling de gedragsregels van de school overtreedt, kan dit leiden tot een ordemaatregel zoals schorsen of verwijderen. Het kind heeft dan (tijdelijk) geen toegang tot de school. De onderbouwing van de beslissing zal veelal gebaseerd zijn op een schoolreglement dat regels en grenzen stelt aan het gedrag van leerlingen (en personeel) en dat aangeeft wanneer het bevoegd gezag sancties kan opleggen. Alleen het bestuur kan een besluit nemen tot schorsen of verwijderen.

In het ‘stappenplan schorsen en verwijderen’ staan de procedures beschreven die het onderwijsbestuur hanteert.