Vanuit een gezamenlijke inspanning om het onderwijs van nu en morgen te waarborgen, hebben schoolbesturen uit de regio besloten om intensiever samen te werken op het thema arbeidsmarkt. Deze samenwerking richt zich onder andere op het aanpakken van het lerarentekort. Een uitdaging die steeds urgenter wordt.

Met de oprichting van Onderwijsregio Zuidwest Samen willen schoolbesturen de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs veiligstellen. Door kennis en middelen te bundelen kunnen scholen efficiënter te werk gaan en beter inspelen op de behoeften van leerlingen en leraren. De nieuwgevormde onderwijsregio Zuidwest Samen bestaat uit 17 schoolbesturen primair onderwijs en de drie Rotterdamse pabo’s, te weten de Thomas More Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Inholland. Onder andere de besturen Onderwijsgroep EduMare, Nissewijs Scholengroep, het RVKO en Stoag zijn onderdeel van de nieuwe onderwijsregio.

Peter Bolland, programmaleider van Onderwijsregio Zuidwest Samen vertelt: “Een onderwijsregio kent veel voordelen. Door regionaal samen te werken kunnen we stevige afspraken met elkaar maken hoe we kunnen komen tot een solidaire arbeidsmarkt, zodat alle scholen over voldoende menskracht beschikken om goed onderwijs te bieden. Toekomstige leerkrachten, onze huidige pabostudenten, dienen te beschikken over een goede, stevige basis als ze, na hun studie, in de praktijk aan de slag gaan. De drie Rotterdamse pabo’s zijn daarom essentiële partners in de onderwijsregio Zuidwest Samen, want zij bieden met het concept “samen Opleiden en Professionaliseren” studenten deze solide basis. Ook zouden in de toekomst bijvoorbeeld nascholingstrajecten gezamenlijk worden opgezet en specialistische leerkrachten gedeeld worden.”

De onderwijsregio handelt vanuit een gedeelde visie om toekomstbestendig onderwijs te realiseren. Een visie waarbij alle leerlingen in de regio voorzien worden van goed onderwijs, zowel nu als in de toekomst. Bolland vervolgt: “Gezamenlijk optrekken is nodig om best practices te delen en van elkaar te leren. Dat is belangrijk voor het behouden van ervaren leerkrachten.”

 Oproep tot samenwerking

De betrokken schoolbesturen roepen alle onderwijsinstellingen, leerkrachten, ouders en andere belanghebbenden op om deze samenwerking te ondersteunen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat elk kind in de regio de kans krijgt om zijn of haar volledige potentieel te bereiken.

Projectleider Peter Bolland (links) en penvoerder Martijn de Haas (rechts) zijn blij met de voortvarende start van de nieuwe onderwijsregio Zuidwest Samen.